เอกลักษณ์ของโรงเรียน / คำขวัญโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน / คำขวัญโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน


ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
คำขวัญโรงเรียน

คิดสร้างสรรค์ขยันเรียนรู้เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพรียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด