กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายบุญส่ง จันทร์ใด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวนิตยา สุพร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายจรัสพงศ์ ไกยสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสุภสิทธิ์ ไชยมัชฌิม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6