กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภฤกษ์ ธยาธรรม
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3